تبریز جاییست مثل پاریس

یک سفر و سفرنامه‌ای کوتاه به تبریز
سفرنامه خراسان جنوبی و ونیز

خوراک، غذا، طعام ، خوردنی یا هر چی که اسمش باشه. همیشه پر از راز و رمز و پر از لذت های ناگفته است. باید چشیده بشوند تا بتوانی راز و رمزشان را درک کنی. همیشه هم خوردنی ها نشانه های خوبی از پیرامونشان هستند.