• نمایش : ۷۷۰ دفعه
  • موضوع : سفرنامه
یک سفر و سفرنامه‌ای کوتاه به تبریز
  • نمایش : ۱٬۳۲۳ دفعه
  • موضوع : سفرنامه
  • نمایش : ۵۳۵ دفعه
  • موضوع : سفرنامه
خوراک، غذا، طعام ، خوردنی یا هر چی که اسمش باشه. همیشه پر از راز و رمز و پر از لذت های ناگفته است. باید چشیده بشوند تا بتوانی راز و رمزشان را درک کنی. همیشه هم خوردنی ها نشانه های خوبی از پیرامونشان هستند.