• نمایش : ۷۵۴ دفعه
  • موضوع : متفرقه
«این پدیده» سالها بود که مردمان را به کام مرگ میکشاند.وقتش بود کاری برایش انجام شود.
  • نمایش : ۴۹۸ دفعه
  • موضوع : ادبیات