تماشاچیان بی طرف یا بی‌خاصیت؟

مهم

وقتی در میان جمعیت هستی و اتفاق ناگوری رخ میدهد و جمعیتی آنجا به نظاره ایستاده اند، کدام سوی خطی؟کمک میکنی یا منتظر کمک کردن دیگران میمانی؟
ایدز را از تابوهایتان خارج کنید!

مهم

چه تصوراتی از ایدز و ویروس اچ آی وی دارید. آنها را ازسرتان خارج کنید و با قدمهایی محکم گام به گام ، ایدز را به پایان برسانید.
در دنیای دانشگاهی، کی به کیه؟!

مهم

به چه کسی می‌توان گفت دکتر؟ چه کسی استاد است؟ استاد با پروفسور چه فرقی دارد؟ اینها و کمی بیشتر از اینها را در این متن با هم مرور می‌کنیم.
نه به کوتاه‌نویسی افراطی!

چرا با کوتاه‌نویسی افراطی(توئیت کردن) راحت نیستم؟
منبع:تلگرام

دقت کنیم و رسانه‌ی خطا نباشیم.