موزه‌گردی با ما چه میکند؟(۱)

موزه گردی اثرات و مزایای متنوعی دارند که همه ی آنها با همدیگر باعث می‌شود دولتها و نظامهای سیاسی اجتماعی برای احداث و نگهداری از موزه ها هزینه های کلانی انجام دهند. در این مطلب دو مورد ازاین مزایا را به اجمال مرور میکنیم.