حل کردن دردسرِ «این پدیده»

«این پدیده» سالها بود که مردمان را به کام مرگ میکشاند.وقتش بود کاری برایش انجام شود.
به دست آبها

از نخستین شعرواره هایی که نوشته ام