در فرآیند آموزش طراحی رویدادها و برناهم ریزی های خاص به خصوص در آموزشهای همگانی، اهمیت به سزایی دارد. نقالی و داستانگویی علمی یکی از این ابداعات بوده است که اکنون در بسیاری از حوزه ها و رویدادهای همگانی توسط معمان و تسهیلگران به اجرا در میآید.نخستین بار نقالی نجومی در سال ۱۳۸۹ در مراسم روز نجوم رصدخانه آموزشی زعفرانیه اجرا شد.