«میدان اکتشاف الدوله» ایده ای بود برای ساختن یک صحنه ی اجرای نمایشهای علمی در «باغ کتاب تهران» .

این صحنه ، یک مجموعه ی ۴ بخشیِ گردان است که در هر بخش ساختار بصری و امکاناتِ موجود برای اجرای نمایشهای علمی در یک حوزه از علوم ("فیزیک"، "زیست شناسی و دیرین شناسی"،"گفتگوهای علم و ریاضی" و" شیمی") مهیا شده است.