ایده پردازی و پیاده سازی گرافیکی مفاهیم علمی اهمیت زیادی در بازنمایی مفاهیم علمی دور از واقعیت یا دور از دسترس دارند . در مجموعه ای از پروژه های شخصی به بازسازی بخشی از مفاهیم نجومی با تکنیک های دیجیتال کرده ام.