به سفارش دانشگاه فرهنگیان کتابچه طراحی مفهومی «مرکز علم فرهنگیان» طراحی شد. در این پروژه یک مرکزعلم ویژه  برای مخاطب خاص(معلمان علوم) ایده پردازی شد، گردش کاری و طرح کسب و کار آن طراحی شد و در نهایت به عنوان سند نخستین طراحی مفهومی به دانشگاه تحویل داده شد. این نوع کتاب های طراحی مفهومی بخشی از سند بالادستی برای طراحی چنین مراکزی خواهد بود.