«فیروزه هشتم» پروژه طراحی مفهومی یک مجتم خدماتی،رفاهی ، آموزشی ، تفریحی به سفارش بخش خصوصی بوده است. طراحی چنین مجموعه ای کاری بسیار سخت بود به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، مساحت زیاد و اقلیم خاص به علاوه نیازها و کاربری های چندگانه (و گاه متناقض) مورد نظر کارفرما.در این طراحی مفهومی علاوه بر طراحی عمومی فضاها و کاربری ها ، بررسی اقتصادی مجموعه هم بسیار مهم و تصمیم ساز است.