در بسیاری از پروژه های انجام شده طراحی هویت بصری ، لوگو و گرافیک محیطی مورد نیاز  کارفرما بوده است. به همین منظور طراحی لوگوها و ایده پردازی برای هویت بصری بخشی از فعالیتهای انجام شده بوده است.