در سال جهانی نجوم، رویدادهای متنوعی در سراسر جهان برگزار شد. یکی از این رویدادها که با نام جهانی «شب گالیله ای» شناخته شد ، در ایران هم برگزارشد. برنامه ای خاص و ویژه، رصد ماه و مشتری با تلسکوپهای عصر ناصرالدین شاه در محوطه ی کاخ گلستان.